STAFFs årsmöte fattade enhälligt beslut om följande stadgeändring. Återstår att får ändringen fastställd av SAFF

19§ Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara fördelat lika mellan könen.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande, valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Ändras till

 

19§ Sammansättning

Valberedningen består av ordföranden, eller annan av föreningen utsedd person, i STAFFs medlemsföreningar.

STAFFs ordförande är sammankallande till valberedningens första möte. STAFFs ordförande skall ej delta i mötet, utan agerar endast sammankallande. Valberedningen utser bland sina ledamöter; ordförande och vice ordförande. STAFFs medlemsföreningars ordföranden, som inte valts till ordförande eller vice ordförande, agerar ledamöter i valberedningen.

Valberedningen presenterar inom 1 månad från avslutat årsmöte, via STAFFs hemsida, vilka ledamöter som valts till ordförande och vice ordförande. I händelse av att Valberedningen inte har presenterat sin sammansättning i utsatt tid, skall STAFF kalla till extra årsmöte.

Röstning inom valberedningen sker i enlighet med STAFFs stadgar.

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.