STADGAR

 

För Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund

Med hemort i Stockholms Kommun

Bildad den: 15/2 1993

 

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2010-03-14 

 

Kap 1 Allmänna bestämmelser

 

1 § Uppgift

 

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund (STAFF) i dessa stadgar benämnt förbundet skall, enligt dessa stadgar och Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund (SAFF) stadgar, så som SAFFs regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

 

2 § Sammansättning

 

Förbundet omfattar de föreningar som är medlem i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

 

3§ Verksamhetsområde

 

Förbundets verksamhet utövas inom det geografiska området som stadgas i 47§ SAFFs stadgar.

 

4§ Stadgar

 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av förbundets årsmöte och skall godkännas utav SAFF .

 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 delar av antalet angivna röster vid mötet.

 

Förslag till ändring utav stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemsförening som styrelse enligt vad som regleras i 13§

 

5§ Beslutande organ

 

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och förbundsstyrelsen.

 

Förbundsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning utav speciella verksamheter inom förbundets arbetsområde.

 

6§ Verksamhets och räkenskapsår

 

Förbundets verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1/1 till och med 31/12

 

7§ Sammansättning av styrelse

 

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

 

 

Kap 2 Årsmötet

 

8§ Sammansättning och beslutsmässighet

 

Årsmöte och extra årsmöte är förbundets högsta beslutande organ.

 

Årsmötet består av ombud från förbundets föreningar. Förening får utse högst 2 ombud, vilka skall vara röstberättiga medlemmar i föreningen.

 

Ombud får representera endast en förening, samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut, ombudets rösträtt får ej överlåtas via fullmakt.

 

9§ Yttrande och förslagsrätt

 

Yttrande och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot av förbundsstyrelsen, förbundets revisorer motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

 

Yttrande rätt tillkommer RF: s SAFF och DF: s representanter . Förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

 

10§ Kallelse

 

Årsmötet hålls årligen före mars utgång på dag som förbundsstyrelsen bestämmer, mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

 

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse på förbundets officiella kungörelse organ hemsidan www.stockholmaff.se senast 1 månad före mötet .

 

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhet och revisionsberättelse, förbundsstyrelsens proppositioner samt inkomna motioner anslås på förbundets officiella kungörelseorgan senast 7 dagar före utsatt årsmöte för nedladdning.

 

11§ Rösträtt

 

Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SAFFs förbundsstyrelse att gälla 1/1 till 31/12.

 

Röstlängden upptar de föreningar som senast 1/7 har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SAFF samt de förpliktelser mot förbundet som kan ha bestämts av årsmötet, röstlängden gäller oförändrad tills det ny röstlängd tillställts förbundet.

 

Varje röstberättigad förening har en röst.

 

Om föreningen deltager i mötet med två ombud och förfogar enbart över en röst utövas rösträtten av det ena ombudet, förfogar föreningen över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösterna fördelning mellan ombuden, förening skall inge fullmakt för sina ombud, i fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

12§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

 

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SAFFs förbundsstyrelse har upprättat för förbundet
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare jämte rösträknare.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.

 

 1. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1-31/12
 2. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1-31/12
 3. Förbundets revisorers berättelse för samma tid.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
 2. Val av ordförande i förbundet på 2 år, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
 3. Val av 8 övriga ledamöter på två år.
 4. Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.
 5. Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 6. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFFs förbundsmöte.
 7. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet
 8. Behandlig utav förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av årsavgift till förbundet samt budget.
 9. Behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i 13§ samt förbundsstyrelsens proppositioner, fråga av ekonomisk struktur får endast avgöras om den finns upptagen på föredragningslistan för mötet

 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person, ledamot eller suppleant är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i förbundet, om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3§ i RF:s stadgar

 

13§ Motioner

 

Motioner till årsmötet skall inges skriftligen och vara förbundet tillhanda senast 31/12. Rätt att inge motioner tillkommer förbundet tillhörande röstberättigande förening samt röstberättigande medlem i sådan förening, motion från sådan medlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med dess utlåtande.

 

14§ Extra årsmöte

 

Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra årsmöte.

 

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs utav minst 1/10 del av röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd.

 

Underlåter sig förbundsstyrelsen att inom en månad kalla till extra årsmöte, får de som krävt mötet ombesörja kallelse .

 

Kallelse och förslag till föredragningslista skall anslås på förbundets officiella kungörelseorgan senast 7 dagar före angivet möte.

 

På sådant möte får endast punkter upptagna på föredragningslistan behandlas.

 

 

Kap 3 Förbundsstyrelsen

 

15§ Sammansättning, kallelse och beslutmässighet

 

Förbundsstyrelsen är när årsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ.

 

Förbundsstyrelsen består utav ordförande samt åtta övriga ledamöter valda enligt 12§ punkt 9 och 10

 

Förbundsstyrelse utser inom sig vice ordförande, kassör, tillsätter sekreterare.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande, om ordförande finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde . Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet .

 

16§ Åliggande

 

Förbundsstyrelsen skall.

 

 1. Verkställa årsmötets beslut.
 2. Hålla sig väl underättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga utvecklingen .
 3. Handha den idrott förbundsstyrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvara ta specialidrottens intressen.
 4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SAFF:s bestämmelser.
 5. Handha samt förvalta förbundets medel.
 6. Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
 7. Förelägga årsmötet förslag till förbundets verksamhetsplan.
 8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SAFF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttrande.
 9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 Kap RF:s stadgar.
 10. Bestämma om organisationen av tjänster vid förbundets kansli samt i förekommande fall anställa förbundets arbetstagare.
 11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrig.

 

17§ Arbetsår

 

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till nästkommande årsmöte.

 

Kap 4 Revisorer, revision

 

18§ Revisorer, revision

 

Förbundets revisorer av vilka valts av DF- mötet enligt 11Kap 7 § i RF:s stadgar, skall granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

 

Förbundsstyrelsen räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och skall efter verkställd revision med revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senat 14 dagar före mötet.

 

Kap 5 Valberedningen

 

19§ Sammansättning

 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara fördelat lika mellan könen.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande, valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

20§ Åliggande

 

Valberedningen skall senast 14 veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast 12 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade uppgift på den som avböjt återval .

 

21§ Förslagsrätt

 

Föreningar får senast åtta veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12§.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

 

22§ Kandidatnominering

 

Innan kandidatnominering börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12 §.